امپراتریس مست شد

روزی،پادشاه"شیوان زونگ"به "یانگ هوی فی"یکی از همسران خود دستور داد ضیافتی در باغ ترتیب دهد تا باهم ضمن نوشیدن شراب گلهای زیبای باغ را تماشا کنند."یانگ گوی فی"ضیافتی ترتیب داد،اما "شیوان زونگ"نیامد.خبر رسید که "شیوان زودگ"به کاخ همسر دیگرش رفته و نمی آید."یانگ گوی فی"عصبانی شد و بسیار شراب خورده و مست شده و کنترل خود را از دست داده و با پیشخدمتکاران خود بازی می کرد تا انکه خسته شد،به کاخ خود بازگشت و خوابید.

امپراتریس مست شد


امپراتریس مست شد


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی