اسباب بازی گلی ( 4)

سباب بازیهای گلی شهرستان " لیو صوتی است و بطور عمده شکل پرنده و حیوان و یا انسان دارد ، شکل حیوان از دیگر اشکال بیشتر است و نماینده آنها اسب است مانند اسب قرمز ، سیاه ، دو سر یا اسب کوچک . اشکال مبالغه آمیز، با وقار و پرانگیزه است . مقیاس کار نسبتاکوچک است و بطور عمده در پرسناژها و داستانهای اپرا و اساطیر دیدهمی شود

اسباب بازی گلی ( 4)


ین گروه مجسمه گلی هشت فرشته با مضمون معمولی است و هر پرسناژ ویژگی خاص خود را دارد مثلا ایستاده یا در حال حرکت است ، چهره های شاداب و طبیعی سازگار با محیط است . ترکیب بندی کار منظم و مناسب است . ترسیم پرسناژ ها به حقیقت نزدیک است و بسیار زنده به نظر می آید. مجسمه گلی رنگی بسیار زیبا و دیدنی است . طبق موقعیت اجتماعی هر پرسناژ آرایش و اشیای همراه خود را دارد . رنگ کلی با مجسمه گلی حیوانات و محلی ها متفاوت است . فنون کار دقیق است .با وجود آنکه بطور کلی سبک بومی اثر است، لکن آثار مجسمه رنگی آثاری برجسته محسوب می شود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی