آثار هنری پاد شاهان میمون و خوک

آثار هنرهای زیبایی مردمی چین با موضوعات شاه میمون و شاه خوک بسیار زنده و فراوان است . نماینده آن وسایل بازی میمون به نام " سون وو کون"است که نیزه زرین را در دست دارد و شاه خوک به نام " جو باجیه" چنگلک آهنی را بر روی شانه حمل می کند . این پرسناژها در داستان معروف باستانی چین به نام سفر به غرب توصیف شده است . اسباب بازی محلی به شکل میمون عموما نمی خواهد بطور زنده خاصیت حیوانی را بیان کند بلکه تکیه آن بر خاصیت میمون و شباهت آن به انسان مثلا کاراکتر زنده دلی و شوخ طبیعی می باشد و خوک بیشتر پرسناژ ساده لوحی و نادانی دارد .

آثار هنری پاد شاهان میمون و خوک


در این طرح شاه میمون چه از لحاظ شکل بدن و ژست چه از لحاظ روح و کاراکتر زنده دل است و خوک ساده لوح و قدری نادان و در عین حال زرنگ و در عین زشتی ، دیدنی است . آثار با موفقیت کاراکتر های این دو حیوان را نشان داده است و در آن بیشتر ازرنگ های قرمز و سبز استفاده شده است . دست و پای آنها با وسیله نخ درلوله بامبویی حرکت می کند و در نتیجه پرسناژها زنده و شوخ به نظر بیننده می رسد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی