کدوی غلیانی " خولو جیرجیرک "

" خولن" نوعی گدوی غلیانی است . " خولو جیرجیرک " معمولا شلغمی شکل است . وقتیکه " خولو" پخته شده ، آنرا برداشت و خشک می کنند . طبق شکل آن بر روی آن حکاکی می کنند رسم خط نازک روی خولوی با کیفیت خوب و حکاکی بر روی آن با مضمون داستانهای اپرا ، اساطیر ، پرنده و حیوان و گل و ماهی از جمله این کارهاست است . کار حکاکی بسیار ظریف است و بعد از حکاکی روی خولو زنگ تیره مالیده و با پارچه سریع رنگ پاک می شود و در جای خطکشی رنگ سیاه مالیده می شود و در نقاط دیگر خولو رنگ خود را دارد .شیوه دیگر خولوی گلدار است ، ابتدا روی بدن خولو رنگ قرمز می مالند و آنرا با چاقو حکاکی می کنند تا نقاشی های چهارگوشه یا شکل گل ترسیم شود ، سبک کار آزاد است و پس قسمت بالای خولو بریده می شود تا در زمستان جیرجیرک ها پرورش یابند . گاه گاه این نوع خولو را در جیب می گذارند و وقتیکه صدای حیرحیرک درمی آید از آن لذت می برند .

کدوی غلیانی " خولو جیرجیرک "


در این نقشه دو نوع خولو دیده می شود ، خطوط پرسناژ در خولو ظریف و بسیاردقیق و مفصل است و ژست آن زنده است درحالیکه روی خولو دیگر گل داودی طبیعی و آزاد ازهر قید و بندی رسم شده است .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی