مجسمه خدا ها در هنرهای زیبای مردمی چین ( 1)

مجسمه خدا ها در هنرهای زیبای مردمی چین ( 1)

در چین قدیم برای حفاظت از امنیت اهالی شهری خندق شهر را ساختند، البته این نیز می باید مورد حفاظت خدا قرار گیرد و بدین جهت خدای حافظ شهر به وجود آمد . طبق مدارک تاریخی خدای حافظ شهر از خدای معبد آب که کانال شهر را حفاظت می کرد ،تبدیل شد . قدیمی ترین معبد خدای حافظ شهر که در کتاب تاریخی یاد داشت شده در سال 239بنام " وو خو" بود .

" جو یوان جانگ " اولین امپراطور سلسله "مینگ " ( 1368-1644) به خدای حافظ شهر لقب داده و مردم را اعتقاد به این خدا تشویق می کرد . در معبد خدای حافظ شهر مجسمه های دیو و شیطان مانند قاضی و پاسداران در دو طرف خدای حافظ شهر می ایستند . در معبد غالبا دو مجسمه حافظ شهر وجود دارند ،یکی از آنها فقط در معبد قرار دارد و دیگری سیار است که معمولا هر سال دربهار ، پائیز و زمستان به سفر بازرسی می پردازد . این بازرسی با شکوه و پر حرارت است و فعالیت های مردمی دیگر نیز در این مراسم برگزار می شود .

در این نقشه خدای حافظ شهر با 5 طره ریش بلند که با قطعات کوچک رنگی تزیین شده ، هم زنده هم ثابت قدم به نظر می آید .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی