ظروف چینی (8)

در تاریخ چین بسیاری اجاق غیر رسمی به اجاق های رسمی تاثیر می کرد و در نتیجه بسیاری فراورده های عالی به وجود آمد. در این نقشه فرم کوزه شراب بسیار تیپیک است که از" تی جو" استان " خه به " ناشی است. یک چنین فراورده ازسلسله سون و یوان (قرنهای 13-10) پیدا شد و تعداد آن از سلسله های "مین" و "چین"( قرنهای 19-16 )بیشتر شد و از آن به بعد همیشه مورد پسند مردم قرار رگفته است.

فرم این کوزه ساده و زیبا است دهنه آن یکی گشاد است که آزاد به نظر می آید. گردنه آن چابک بوده و وسط آن پروکامل و ته آن کوچکتر ولی ثابت می ماند و اندازه تناسب آن درست است و دهنه آن برای ریختن شراب مناسب است. شکل آن با کوزه شرب در موزه گوناگون زیاد فرق ندارد ، شکل اصلی ،آرایش و صنعت آن ساده تر به نظر می آید.

ظروف چینی (8)


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی