حیاط خانوادگی " وانگ "

حیاط خانوادگی " وانگ "

در سلسله های مینگ و چینگ ( 1368-1911) بازرگانان ثروتمند استان شن سی واقع در شمال چین به مقیاس وسیعی به کارهای ساختمانی پر داختند واز این جهت حیاط بزرگ مسکونی خانوادگی به وجود آمد .

حیاط بزرگ مسکونی خانوادگی وانگ در شهرستان "لین شی "واقع درمرکز استان سان سی با شکوه است و از ساختمان های مسکونی سلسله های مینگ و چینگ بوده است .

مساحت کل آن ده هزار متر مربع است و در دامنه کوه بلند خاک زرد ساخته شده و دژ بلندی اطراف آن قرار دارد که بسیار مستحکم است . حیاط هابه ترتیب به محوطه نسل های پسر و جوان خانواده مهمانان و مردان و زنان تقسیم می شود و تقسیم بندی آن را خردمندانه و متغیر است . آرایش ساختمانی شامل حکاکی دقیق بوده و آثار هنری آن فراوان است .حیاط در حیاط و درب در درب که شکال مختلفی ایجاد کرده است ،راهرو بین حیاط ها مارپیچ است و شکال آنها یا گرد چهارگوش می باشد. پله ها از سنگ درست شده حیاط امکان دیدن برخی از آنها وجود دارد و سادگی و زنده دلی و چابکی مردم جنوب کشور را تداعی می کند .

در این نقشه بنای تماشای ماه در مرکز حیاط خانوادگی وانگ و راهرو ، درب ، بنای کوچک و دیوار و غیره پراکنده بوده و جالب توجه است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی