گربه سفالی

گربه سفالی

چینی در خانه سازی به آرایش بام اهمیت می داده اند . بعد از سلسله هان( 206ق م -220م ) دو بام به شکال بالن ساخته شد ، بالن می تواند آب فشانی کند و لذا روی بام گذارده می شود که سمبل خاموشی آتش است . بعدها بیشتر شکل ماهی و یا دم آژدها ساخته شد که همان معنی می داد.

به علاوه بسیاری حیوانان چوبی ، سفالی یا چینی دارای سمبل خوشبختی ، ، نیز روی بام حکاکی می شد که هر کدام مثل بالن معنای خوبی داشته است .در این نقشه گربه سفالی استان یون نن حکاکی شده و پرسناژ آن عجیب و مبالغه آمیز است که نشانه ها بر جسته و سر حیوان گرد است و در تناسب آن با بدن مبالغه شده است . پنجه های جلو روی نقشه " با گوا" گذارده و بدن حیوان بلند شد و این مدل با آجر کاشی نیم گرد متصل شده استاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی