دیوار تزیینی معبد " ون " شهرستان لین شی استان "شان سی

در بناهای مسکونی مردمی سنتی چین برای حفظ و حراست مسکن به شکل مخفیانه ، در مقابل درب یا بین درب و اتاق اصلی دیوار تزیینی ساخته می شد . دیوار تزیینی ویژگی خاص حیاط سنتی بازرگانان استان "سان سی" محسوب می شود و تزیینات آن رنگی بوده و زیبایی ویژه ای دارد .

دیوار تزیینی معبد " ون " شهرستان لین شی استان "شان سی

ین نقشه دیوار تزیینی در مقابل معبد دهکده " جین شن " شهرستان " لین شی" استان شان سی است ، در وسط دیوار حجاری سنگی برجسته دو رو به ارتفاع 7متر و عرض بیش از 10متر بوده و مضمون حجاری "جهش ماهی کپور از دروازه اژدها "است . یک اژدها به هوا آب می پاشد و آن را روی دروازه می ریزد و یک ماهی کپور که سر آن اژدها و دم آن ماهی است ، از دروازه می پرد . گفته می شود پس از جهش از دروازه ماهی کاملا به اژدها تبدیل می شود . هفت ماهی کپور دیگر در آب بازی می کنند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی