"شیائو"

"شیائو"

"شیائو "نوعی فلوت خیزرانی باستانی چین است و چند هزار سال پیش در میان مردم چین رواج داشته است . میگویند که "شیائو " در اصل "شیائو " درست شده از چند