"شن "

"شن "

"شن "ساز موسیقی با دی باستانی چین و نیز قدیمی ترین ساز موسیقی در جهان است که با استفاده از وزقه نازک فلزی ساخته مي شود .

شن برای پیشرفت آلات موسیقی فرنگی نقش مثبت و مساعد ی داشته است . سا ل1978در مقبره شاهزاده "زنگ ای هائو" در شهرستان تسو در استان "خوبه "چنذ تاساز "شن "قديمي مربوط به دو هزار سال پیش از خاک بیرون آورده شد که درتاریخ چین بی سابقه است .

"شن " در بیش از 3000سال قبل شکل گرفت اما ابتدا مردم فقط چند ساقه بمبوئی را كه اصوات گوناگون از آن به گوش مي رسيد ،با نخ و یا قالب چوبی بهم پیوند دادند بعدها مردم بر آن ورقه های باریک بمبوئی و "شن دو "که از کدوی مخضوصی درست شده بود افزودند.

در ابتدا "شن دو " از کدوی غلیانی مخصوص و دهانه بادی از چوپ تهیه میشد یعنی بیش از ده ساقه بمبوئی باندازه های مختلف بشکل سم اسب روی "شن دو" قرار مي گرفت .

بعد از سلسله امپراتوری "تان " نوازندگان برای تهیه "شن دو " از چوپ و بعد از مس استفاده می کردند و بجای ورقه های نازک بمبوئی ورقه نازک مسی جایگزین شد.

بدلیل آنکه "شن " در سالیان زیاد در میان مردم رایج بوده است ،در جاهایمختلف کشور اشکال "شن " نیز فرق داشته است .پس از تاسیس جمهوری خلق چین سازندگان آلات موسیقی و موسیقیدانان "شن " را مورد اصلاح قرار دادند و در نتیجه سازهاي جديد "شن " مان ند "شن "باتقویتکننده صدا بوجود آمد که ضمن رفع نواقص "شن " قديمي نیروی حیاتی جدیدی به اين ساز بخشیده است .

کیفیت صوت "شن "صاف و روشن و شیرین و پرطنین بوده و حجم صوت آن زیاد است و در ضمن در میان آلات موسیقی سنتی بادی چین تنها "شن "می تواند صوت هماهنگ ایجاد کند و در گروه نوازی با دیگر سازهای موسیقی "شن " میتوا ندکیفیت صوت دسته موسیقی را تنظیم کند و دانگ صوت آنرا افزایش دهد.

آهنگ :"سیمرغ پرو بال خود را باز میکند"اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی