آموزش و انتخاب کادرها از میان اقلیتهای ملی


دولت چین به کار تربیت کادرها از میان اقلیتهای ملی بسیار اهمیت می دهد ؛

لذا شمار آنان به اندازه زیادی افزایش یافته و گروهی از آنها عهده دار مقام

رهبری سطوح شهرستان به بالا هستند . در حال حاضر ؛ رئیس 5 منطقه

خودمختار ( در سطح استانی ) ؛ 30 رئیس ایالت خودمختار ؛ 119 شهرستاندار

از اقلیتهای ملی هستند .

مردم ملیتهای مختلف بطور گسترده در اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور

مشارکت می کنند ؛ 56 ملیت در مجلس ملی و کنفرانس مشورت

سیاسی نماینده یا عضو دارند . نسبت آنان در این دو ارگان به بیشتر از

10درصد می رسد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی