گسترده ترین آموزش و پرورش درجهان

چین پرجمعیت ترین کشورجهان با شمار زیادی از افراد تحت آموزش وپرورش دیده است. درحقیقت اکنون چین گسترده ترین آموزش و پرورش را درجهان ایجاد کرده است. درحال حاضربیش از200 میلیون محصل درمدارس سطوح مختلف و به اشکال گوناگون مورد آموزش و پرورش تمام وقت قرار می گیرند.

مراحل آموزشی چین شامل آموزش درکودکستان ، دبستان ، دبیرستان ودانشگاه است. آمورش اجباری9 ساله چین شامل دبستان تا سیکل اول دبیرستان است. دانش آموزانی که مورد آموزش اجباری قرارمی گیرند شهریه نمی پردازند وسالانه فقط چند صد یوان برای هزینه کتاب ودفتر ومتفرقه غیره پرداخت می کنند.

دولت چین به توسعه آموزش اجباری فوق العاده اهمیت می دهد و با تلاش های دولت، میزان تعمیم این آموزش از حدود 80 درصد دربیش از10 سال پیش به بیش از90 درصد درحال حاضر رسیده است . ظرف چند سال آینده ، دولت چین محورآموزش و پرورش را برتوسعه آموزش اجباری درمناطق روستایی ومدارس عالی متمرکزخواهد کرد تا تمام کودکان بتوانند وارد مدرسه شوند و ضمنا هرچه سریع تردرچین دانشگاه های درجه یک جهانی دایر شود.

آموزش همگانی دولتی بخش عمده آموزش وپرورش چین را تشکیل می دهد. درسالهای اخیر آموزش و پرورش غیردولتی تا اندازه ای پیشرفت کرده است ولی درمجموع ازلحاظ مقیاس وسطح آموزشی قابل مقایسه با مدارس دولتی نیست .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی